Ułatwienia dostępu

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VII edycja

 

O projekcie:
Projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VII edycja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.
Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Biuro Projektu: w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz i w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33, 33-300 Nowy Sącz
Okres realizacji projektu: od 01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku
Wartość projektu: 82 192,50 zł, w tym:
• dofinansowanie 73 973,25 zł
wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 8 219,25 zł

Cel projektu:
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.
W ramach projektu rezalizwane są zajęcia on-line z nastepujących przedmiotów:
jezyk angielski - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
informatyka - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie
matematyka - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej
geografia - Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
podstawy przedsiębiorczości - Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.
Poniżej dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

 

 

„My culture in your school”

Projekt Erasmus + Akcji 2: Partnerstwa strategiczne (KA2) Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229).

O projekcie:
Projekt pn. „My culture in your school” („Moja kultura w twojej szkole”) ,
numer: 2020-1-DE03-KA229-077445_2.
Beneficient projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
Szkoła koordynująca: SZ Bürgermeister Smidt / Kaufmännische Lehranstalten-, Bremerhaven. Jedna z największych szkół zawodowych w Bremie. Szkoli około 1700 studentów w 18 zawodach handlowych w tym urzędnicy ds. komunikacji biurowej, sprzedawcy, urzędnicy podatkowi, w ramach podwójnego systemu.
Szkoła partnerska: Moletu gimnazija- W placówce pracuje 40 nauczycieli i 378 uczniów. Szkoła współpracuje i wymienia najlepsze doświadczenia ze szkołami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi ,uczestniczy w międzynarodowych projektach i prowadzi różnorodne działania, oferuje szeroką gamę nieformalnych programów edukacyjnych, min. sztukę i lekcje muzyki.
Okres realizacji projektu: 31.12.2020 - 30.08.2023
Przyznane dofinansowanie: 28 446,00 Euro
Cele projektu: Głównym celem projektu w odniesieniu do uczniów jest rozwój ich kompetencji językowych – komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie podczas realizacji zadań projektowych, wzbogacanie wiedzy na temat kultury krajów partnerskich, uwrażliwienie młodych ludzi na różnorodność kulturową innych narodów oraz uczenie uczniów tolerancji wobec nich. Cele w odniesieniu do szkoły to: polepszenie jakości kompetencji językowych wśród uczniów i pracowników szkoły, poznanie i otwartość na różnorodność dziedzictwa kulturowego swojego i innych krajów europejskich, zwiększenie umiędzynarodowienia szkoły, lepsze zrozumienie systemów edukacji z różnych krajów.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia wypełnionych załączników do Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 1 Deklaracja udziału w projekcie
Załącznik nr 2 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w sprawie zgody na udział dziecka w projekcie (dla uczniów niepełnoletnich)
Załącznik nr 3 Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd dziecka w ramach projektu (dla uczniów niepełnoletnich).

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VI edycja

O projekcie:

Projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VI edycja” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Biuro Projektu:w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz i w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33, 33-300 Nowy Sącz

Okres realizacji projektu: od 01.09.2021 roku do 31.08.2022 roku

Wartość projektu: 90 286,25 zł, w tym:

  •  dofinansowanie 85 771,93 zł
    •    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 4 514,32 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w okresie od 01.09.2021r. do 31.08.2022r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu.

ROZWIJANIE OFERTY SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE NOWOSĄDECKIM

Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego,
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

Całkowita wartość projektu: 8 284 024,10 PLN
Wartość dofinansowania: 7 455 621, 69 PLN
Projekt realizowany w okresie od 01.02.2020 roku do 30.06.2023 roku

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju
Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku
Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej
Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego realizowanego we współpracy z pracodawcami.

W ramach projektu przewiduje się nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów dzięki:
• kursom i szkoleniom zawodowym m.in.: barman, barista, kelner, kucharz, carving, florysta, autoCAD, prawo jazdy, operator wózka widłowego, spawacz, operator koparko-ładowarki, kurs księgowości, obsługa kasy fiskalnej, nauka jady konnej, i wiele innych….
• organizację staży/praktyk zawodowych,
• pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
• doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Dodatkowo przy współpracy z uczelniami wyższymi zostaną zorganizowane kursy przygotowujące uczniów do matury oraz egzaminów zawodowych.

Ponadto zaplanowano zadania z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
W ramach projektu zostaną doposażone pracownie zawodowe w każdej ze szkół biorących udział w projekcie.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu szkoły lub w biurze projektu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na ul. Jagiellońskiej 33.

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Formularz zgłoszeniowy na staż zawodowy-praktykę zawodową

Regulamin organizacji staży praktyk zawodowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin udzielania stypendiów stażowych

Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 Zakres danych

Załącznik nr 5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Załącznik nr 6 Wzór protokołu rekrutacyjnego

Aneks

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NA RÓŻNE FORMY WSPARCIA

Formularz zgłoszeniowy na doradztwo edukacyjno-zawodowe

Formularz zgłoszeniowy na kursy i szkolenia zawodowe

Formularz zgłoszeniowy na laboratoria na uczelni wyższej

Formularz zgłoszeniowy na zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

Formularz zgłoszeniowy na zajęcia kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego

Formularz zgłoszeniowy na zajęcia kursy przygotowujące do matury

 

FORMULARZE DO POMOCY STYPENDIALNEJ

Aneks do regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych

Formularz zgłoszeniowy stypendium

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych

Wniosek o przyznanie stypendiów dla uczniów zdolnych

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu szkoły lub w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33.

 

 

 

 


 DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin organizacji staży praktyk zawodowych

Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin udzielania stypendiów stażowych

Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 Zakres danych

Załącznik nr 5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Załącznik nr 6 Wzór protokołu rekrutacyjnego

 

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach

Powiatu Nowosądeckiego - V edycja.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

Zakładka o projekcie:

Projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja” 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

 Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

 Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku

 Wartość projektu: 267 798,13 zł, w tym:

•    dofinansowanie 254 408,22 zł
•    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 13 389,91 zł

 Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw na rynku pracy u  180 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku.

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia

 

 Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia.pdf

Załącznik nr 2 Oświadczenie ucznia.pdf

 

 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał.1 Formularz zgłoszeniowy

Zał.2 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych

Zał.3 Wzór protokołu rekrutacyjnego

Zał.4 Deklaracja - oświadczenie uczestnika projektu

Zał.5 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał.6 Zakres danych osobowych

Zał.7 Oświadczenie o wizerunku

 

 

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Załączniki:

1. Formularz zgłoszenia.

2. Oświadczenie że uczeń nie brał udziału w tożsamym wsparciu.

3. Deklaracja uczestnictwa.

4. Oświadczenie uczestnika projektu

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu.

6. Protokół z rekrutacji.

 

Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki.

             

                                                     

             Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne.

         Zważywszy na wysoki stopień innowacyjności Małopolskiej Chmury Edukacyjnej i brak sprawdzonych w praktyce w polskich warunkach projektów tego typu, konieczne jest uruchomienie projektu w skali umożliwiającej potwierdzenie możliwości budowy założonych usług na bazie dostępnych na rynku technologii oraz możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

         Zbudowanie pilotażowego modułu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej pozwoli też określić szczegółowo zapotrzebowania związane z ewentualnymi dodatkowymi modułami (aplikacje i treści), które powinny być rozwijane w ramach poszczególnych obszarów tematycznych.

Prezentacja obszarów tematycznych wraz z przyporządkowanymi do nich podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zajęć.

Wykaz podmiotów z sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa

Obszar

1.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 Chemia
 Budownictwo

2.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 Informatyka
 Fizyka
 Mechaniczno-mechatroniczny

3.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 Przedsiębiorczość
 Matematyka

4.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 Matematyka
 Biologia
 Geografia

5.

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 Filologia
 Język angielski

 Filologia
 Język obcy

 Mechaniczno-mechatroniczny
 Język angielski zawodowy

6.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

 Chemia
 Filologia
 Język angielski

 Elektryczno-elektroniczny

7.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

 Żywność
 Środowisko

 

Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa

Przedmioty

1.

Fundacja Centrum Kopernika

 Rozwijanie kompetencji uczenia się

 i społecznych

2.

Wyższa Szkoła Turystyki

i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

 Informatyka
 Turystyka

 

        W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach z czterech obszarów tematycznych:

1. Obszar żywność - uczniowie klasy III TŻ

2. Obszar mechaniczno - mechatroniczny - uczniowie klasy III TS

3. Język angielski - uczniowie klasy III TE

4. Przedsiębiorczość - uczniowie klasy I TE

Dwa pierwsze obszary realizowane są w ramach projektu o nazwie " Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II", a dwa kolejne w ramach projektu " Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki"

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - 09.10.2017 r.

 Załączniki:

 1. Formularz zgłoszenia

 2. Oświadczenie, że uczeń nie brał udziału w tożsamym wsparciu pod względem rodzaju i obszaru tematycznego w projekcie pilotażowym „Małopolska Chmura Edukacyjna”  

 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 4. Oświadczenie uczestnika projektu

 5.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu

 6. Protokół z rekrutacji uczniów na zajęcia on-line na rok szkolny 2017/2018

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - 03.09.2018 r.

1. Formularz zgłoszenia

2. Oświadczenie ucznia

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Oświadczenie uczestnika projektu

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu

6.Wzór protokołu rekrutacyjnego