Regulaminy

    

                                                Regulamin wypożyczalni

1.Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkoły .

2. Uczniowie wypożyczają książki i inne materiały biblioteczne wyłącznie na swoje konto . Wypożyczonych książek nie wolno przekazywać innym osobom.

3. Uczeń może mieć na koncie do 6 książek- w tym 2 lektury.

4. Książki są wypożyczane na okres 30 dni . Czytelnik może uzyskać przedłużenie czasu korzystania z książki , gdy nie ma na nią zapotrzebowania , czasopismo wypożyczam się na 2 dni.

5 .Uczeń przygotowujący się do konkursu , olimpiady lub egzaminu maturalnego ma prawo do wypożyczenia większej liczby książek , na dłuższy okres czasu .

6. Można wypożyczyć książki z księgozbioru podręcznego , dokumenty audiowizualne lub elektroniczne – na okres 1 popołudnia , z koniecznością zwrotu rano w dniu następnym.

7. Czytelnik może złożyć zamówienia na książkę, która jest w danym momencie wypożyczona.

8. Za przetrzymywanie książki ponad ustalony termin uczeń może mieć obniżoną ocenę z zachowania w niektórych przypadkach może otrzymać naganę dyrektora szkoły; nastąpi okresowe wstrzymanie   wypożyczeń danemu czytelnikowi.

9. Wypożyczenie książki i inne materiały należy szanować a za zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi w momencie wypożyczenia. Nie wolno podkreślać tekstu i pisać na marginesach (nawet ołówkiem) w takich przypadkach książka zostanie uznana za zniszczoną!!

10. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki i innych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

11. W ostatnim tygodniu roku szkolnego wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić do biblioteki .

12. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy ,uczniowie , absolwenci) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenie potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki – tzw. Karty obiegowej,

13. W przypadku  niezwrócenia książek oraz innych wypożyczonych materiałów , dokonania kradzieży przez użytkownika – szkoła może skierować sprawę do odpowiednich organów (policja , sąd).

Grybów , dn. 02.09.2014 r.

              Regulamin szkolenia Centrum Informacyjnego (SCI)

 1. 1. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych , tzn. do poszukiwań materiałów w dokumentach elektronicznych i w Internecie , do wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych , do tworzenia dokumentów organizacji działających w szkole. Nie Wolno wykorzystywać komputera do gier i zabaw.

 2. 2. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów . Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustaleniach systemowych .

 3. 3. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym komputera .

 4. 4. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych , wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania danych.

 5. 5. Przy stanowisku mogą pracować 2 osoby.

 6. 6. W Centrum Informacyjnym należy zachować ciszę . Okrycia, wierzchnie należy zostawić w szatni , a plecaki i teczki w wyznaczonym do tego miejscu. Nie wolno wnosić napojów i artykułów spożywczych .

 7. 7. Nie ma możliwości rezerwacji stanowisk internetowych na określona godzinę .

 8. 8. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy ko9mputera należy natychmiast zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.

 9. 9. Na życzenie zainteresowanego udostępnia się słuchawki.

 10. 10. Za wszystkie  uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Za osobę niepełnoletnią odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 11. 11. Nieprzestrzeganie regulaminu SCI spowoduje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika, w d drastycznych przypadkach  łamiania regulaminu – zakaz   korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez nauczyciela – bibliotekarza.

 

Grybów dn. 03.09.2014